Πιστοποιητικό Διαχείρησης Δεδομένων και Ενσωμάτωσης Αρχείων

Τι είναι το Vellum Certified in Data manipulation and document integration (Workflow);

Η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων είναι η σύγχρονη λύση για την αυτόματη δρομολόγηση εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς απέδειξε ότι παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι εργασίες που περιέχονται σ’ αυτή την αξιολόγηση, δίνονται σύμφωνα με διεθνές επιχειρηματικό περιεχόμενο και αντιπροσωπεύουν μια σειρά λογικών και αποδοτικών δραστηριοτήτων – workflow.

Σε ποιούς απευθύνεται το Vellum Certified in Data manipulation and document integration (Workflow);

Το Vellum Certified in Data manipulation and document integration απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν την Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων. Το πιστοποιητικό Διαχείριση Δεδομένων και Ενσωμάτωση Αρχείων μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δύνανται να ικανοποιήσουν όλα τα αντικείμενα.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Πιστοποιητικό Διαχείριση Δεδομένων και Ενσωμάτωση Αρχείων (Workflow) από τη Vellum είναι οι παρακάτω

  • Διαχείριση δεδομένων και ενσωμάτωση αρχείων

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (30 ερωτήσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates