Πιστοποιημένος Τεχνικός Λογισμικού και Μηχανών Ψηφιοποίησης

Τι είναι το Vellum Certified Software and Digitalization Technician;

Ψηφιοποίηση εγγράφου, κειμένου, εικόνας, αντικειμένου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι σαρωτές.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified Software and Digitalization Technician;

Το πιστοποιητικό Vellum Certified Software and Digitalization Technician απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη εφαρμογών και μηχανών ψηφιοποίησης. Επίσης μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού η Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Στις εξετάσεις του Vellum Certified Software and Digitalization Technician αξιολογείται η γνώση των εννοιών του Λογισμικού, η τοποθέτηση αυτών των εννοιών μέσα στις δραστηριότητες, ο εντοπισμός των κυριότερων κατηγοριών προβλημάτων στην ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού, καθώς και ο ορισμός της επιστημονικής περιοχής της Τεχνολογίας Λογισμικού. Επιπλέον εξετάζεται η χρήση λογισμικού για την αξιοποίηση των μηχανών ψηφιοποίησης.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Vellum Certified Software and Digitalization Technician είναι οι παρακάτω:

  • Τεχνικός λογισμικού και μηχανών ψηφιοποίησης

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (30 ερωτήσεις) πολλαπλών επιλογών. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας την εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος. 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates